hoang

Tsuyuri Satoki

  • Thạc sỹ Công nghệ thông tin Tokyo Institute of Technology (Nhật)
  • Thạc sỹ kinh tế Osaka City University (Nhật)
  • 15 năm kinh nghiệm công tác trong ngành IT, trải qua các vị trí tư vấn kinh doanh (PriceWaterhouseCoopers & IBM Business Consulting), quản trị dự án và quản trị nhân sự (Thành viên HĐQT Mobilus), quản trị kinh doanh (Thành viên HĐQT Playnext Lab)
  • Tập trung vào lĩnh vực nhân sự IT từ năm 2016 nhằm xây dựng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp Nhật Bản gồm cả giới thiệu và phái cử nhân sự
  • Tham gia thành lập và hiện kiệm phụ trách quản lý trường Nhật ngữ Tokyo Japanese Academy